O nás

Spolek, celým jménem Jockey Club Malý Pěčín (pracovní zkratkou JCMP), bylo registrováno na Ministerstvu vnitra 28.11 2002 JCMP je nezávislé nepolitické občanské sdružení majitelů koní a dalších osob ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. JCMP je samostatným občanským sdružením s právní subjektivitou. Sídlem JCMP je ul. Husova 245/V, 380 01 Dačice, jednací řeč je česká, správní období je shodné s kalendářním rokem.

Hlavní činnosti JCMP :

 • chov koní
 • využití koní k jezdeckému sportu
 • ukázky a využití koní v zápřeži i pod sedlem
 • podpora volnočasových aktivit mládeže i prostřednictvím jízdy na koni
 • podpora rozvoje kladného vztahu dětí a mládeže ke zvířatům a přírodě
 • rekreační využití koní k volnočasovým aktivitám

Cílem činnosti JCMP je rozvoj v oblasti chovu a využití koní na území České republiky. Prostředky k dosažení cíle jsou hlavní činnosti JCMP. Členskou základnu tvoří Řádní Mladší Ostatní a Čestní členové

Členství vzniká

Přijetím závazné přihlášky Radou JCMP a následným zaplacením členského příspěvku (s výjimkou členů od příspěvků osvobozených).

Členství zaniká

Vystoupením tj. dobrovolným rozhodnutím člena o ukončení členství Úmrtím člena
Vyloučením na základě vážného porušení Stanov JCMP
Nezaplacením členského příspěvku nejpozději do jednoho roku od datu stanoveného vnitřními předpisem nebo rozhodnutím (s výjimkou členů od příspěvků osvobozených)

Práva a povinnosti členů

Práva:

 • Podílet se na činnosti JCMP
 • Být informován o všech skutečnostech souvisejících s činností JCMP
 • Podávat návrhy, připomínky a stížnosti
 • Účastnit se schůzí a valných hromad JCMP
 • Každý řádný člen má právo volit a být volen do funkcí v JCMP
 • Každý Ostatní dospělí člen může volit , ale nemůže být volen do funkcí JCMP
 • Podpora a ochrana svých zájmů v rozsahu vymezeným těmito stanovami a v souladu s nimi

Povinnosti členů:

 • Dodržovat obecně platné předpisy, stanovy a další dokumenty schválené JCMP
 • Platit členské příspěvky ( s výjimkou členů od příspěvků osvobozených)

Orgány JCMP jsou

Valná hromada :je nejvyšší orgán JCMP, účastníky jsou
delegáti – všichni členové JCMP starší 18 ti let
Čestní členové mladší 18- ti let s hlasem poradním
Hosté kteří byli pozváni Radou JCMP

Valná hromada je svolávána nejméně 1 x za 3 roky statutárním orgánem JCMP.
Valná hromada rozhoduje o zásadní a dlouhodobé činnosti JCMP, má právo volit a odvolávat Radu a předsedu JCMP Rada v čele s předsedou:
je vrcholným orgánem JCMP v období mezi Valnými hromadami.
Přísluší ji rozhodovat o věcech, které nejsou v e výhradní kompetenci
Valné hromady Členové rady jsou :
předseda
místopředseda
pověřený člen
čestní členové

Revizor: je volen Valnou hromadou na dobu 3 let a provádí kontrolu hospodaření na žádost Rady, nejméně však 1x ročně

Zdroj jmění JCMP

 • Členské příspěvky
 • Výtěžky z akcí pořádaných JCMP
 • Subvence a dotace
 • Dary
 • Sponzorské příspěvky
 • Jiné zdroje

Jmění slouží k zabezpečení činnosti JCMP

l
l

Poděkování:

Všem činovníkům, rodičům, rodinným příslušníkům a příznivcům za pomoc a spolupráci při plánování a naplňování činnosti Jockey Clubu Malý Pěčín
l
l
 Za finanční pomoc v roce 2006

 • Jihočeskému krajskému úřadu v Českých Budějovicích za poskytnutí grantu na podporu činnosti
 • Městu Dačice za poskytnutí peněžního příspěvku
 • Firmě Centropen a.s Dačice za podporu činnosti


Za finanční pomoc v roce 2007

 • Firmě TRW- DAS a.s za finanční sponzorský dar
 • Sponzorům : firmě MUDr.Haně Musilové, praktické zubní lékařství a živnostníku Janu Sepeši za finanční pomoc
 • Městu Dačice za poskytnutí peněžního příspěvku
 • Firmě Centropen a.s Dačice za podporu činnosti

 
Za finanční pomoc v roce 2008

 • Jihočeskému krajskému úřadu v Českých Budějovicích za poskytnutí grantu na podporu činnosti
 • Městu Dačice za poskytnutí peněžního příspěvku
 • Firmě Centropen a.s Dačice za podporu činnosti


Za finanční pomoc v roce 2009

 • Jihočeskému krajskému úřadu v Českých Budějovicích za poskytnutí grantu na podporu činnosti
 • Městu Dačice za poskytnutí peněžního příspěvku
 • Firmě KROW a.s. Cizkrajov za poskytnutý peněžitý dar
 • Firmě Centropen a.s. Dačice za podporu činnosti


Za finanční pomoc v roce 2010

 • Městu Dačice za poskytnutí peněžitého příspěvku
 • Firmě KROW a.s. Cizkrajov za poskytnutý peněžitý dar
 • Firmě Centropen a.s. Dačice za podporu činnosti


Za finanční pomoc v roce 2011

Městu Dačice za poskytnutí peněžitého příspěvku


Za finanční pomoc v roce 2017

 • Městu Dačice za poskytnutí peněžitého příspěvku
 • Krajskému úřadu Jihočeského kraje za poskytnutí  dotace